Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt? När du äger en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och har en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten, som exempelvis att bygga balkonger.

Vem äger fastigheten? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte.

Boendekostnader Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Om du lånar pengar till en bostadsrätt måste du betala ränta och amorteringar. Utöver avgiften till föreningen tillkommer det kostnader för hushållsel.>

Att bo i hyresrätt

Vad innebär hyresrätt När du hyr äger du inte din bostad. Hyresvärden ska underhålla och reparera lägenheten. Går något i lägenheten sönder felanmäler du per telefon eller mail.

Hyresförhandlingar De allmännyttiga bostadsföretagen och de större privata värdarna bestämmer hyran efter förhandlingar med hyresgästföreningen. Hyresbeloppet baseras bland annat på ålder, storlek, planering, utrustning, hiss, tvättstuga och så vidare.

Hyreskontrakt På ett hyreskontrakt ska alltid hyres- och uppsägningstid stå med. Som hyresgäst har du besittningsskydd. Det innebär att du har möjlighet att bo kvar om du sköter din del av avtalet, även om hyresvärden skulle vilja säga upp dig.

”Svarta kontrakt” Det är olagligt att sälja ett hyresrättskontrakt. Den som fått otillåten ersättning för överlåtelse av en hyresrätt är skyldig att betala tillbaka den.

Innan du flyttar in Besiktiga lägenheten innan du flyttar in och kontrollera att allt är helt och fungerar som det ska, gärna tillsammans med värden. När du väl flyttat in är det du som har ansvar om det uppstår några skador.

Byta lägenhet Om du vill byta lägenhet med någon annan måste båda hyresvärdarna godkänna bytet. Värden kan säga nej om den nya hyresgästen bedöms vara olämplig, till exempel inte tidigare har betalt sin hyra eller stört sina grannar. Många fastighetsägare och förvaltningsbolag har dessutom ofta egna interna bytesköer.

Hyra ut i andra hand Du kan mista din besittningsrätt och därmed kontraktet till din hyresrätt om du hyr ut i andra hand. Tala därför med din hyresvärd och skriv ett godkänt andrahandskontrakt med den som ska hyra av dig där andrahands hyresgästen avstår från besittningsskyddet.

Tvist med hyresvärden Om du hamnar i tvist med din hyresvärd kan hyresnämnden i de flesta fall fatta beslut om vem som har rätt. Om du dröjer med att betala din hyra riskerar du att bli av med din bostad.

Ombyggnad eller rivning Om värden vill bygga om eller riva huset, kan ditt besittningsskydd hävas efter beslut av hyresnämnden. Du har då rätt att få en tillfällig lägenhet som ersättning. Den ska vara jämförbar med din ordinarie bostad.

Uppsägning Om du vill säga upp ditt kontrakt ska du göra det skriftligt. För dig som hyresgäst gäller enligt hyreslagen en uppsägningstid på högst tre månader. Tiden räknas i hela kalendermånader. Det betyder att du normalt behöver betala hyra, även om du flyttar tidigare än uppsägningstidens slut.

Renovera din bostad

Det kan vara en skön känsla att få inspiration att göra om i sin bostad. Vi vill inte förstöra den känslan men vill ändå såga att när ska man renovera sin bostadsrätt så finns vissa bestämmelser. I bostadsrättslagen står följande (Den finns också länkad i sin helhet under ”Länkar” i menyn.).

”7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).”

Därför har vi i våra stadgar att bostadrättsinnehavaren är skyldig att söka bygglov hos bostadsrättföreningens styrelse. Det finns också vissa jobb man inte får göra utan att vara auktoriserad, i slutändan kan det innebära att försäkringen inte gäller vid en olycka. Gör rätt från början så blir det ett roligt projekt.

Lite om ROT-avdrag
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år. Under menyn länkar hittar du en länk till Skatteverkets sida om ROT-avdrag för ytterligare information.

Hantverkare
Du är fri att välja vilken hantverkare du vill. Dock är det viktigt att el- och VA-arbeten utförs av auktoriserade yrkesmän, det finns annars risk för att försäkringar inte gäller om skada skulle uppstå. I övrigt gäller att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

Lycka till!

Hyra ut i andrahand

Tillstånd Vill du hyra ut din hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand så måste du söka tillstånd hos styrelsen. För att göra det så behöver du skriva ut och fylla i blanketten ”hyra ut hyresrätt” eller ” hyra ut bostadsrätt” och lämna den till styrelsen. Dom finns under ”Blanketter” i menyn på startsidan.

Hyresnämnden Hyresnämnden handhar ärenden som gäller andrahandsuthyrning. Här kan du läsa vad som gäller detta.

Regler Reglerna om andrahandsuthyrning står i 7 kap 10-11 §§ Bostadsrättslag (1991:614) och i Jordabalk (1970:994) 12 kap 39-40 §§ hyreslagen. Lagarna finns länkade under ”Dokument” i menyn.

Grovsopor och återvinning

Hur man ska hantera grovsopor är ett stort problem inte bara för nybildade bostadsrättföreningar utan även för andra hyresvärdar. Detta beror på att många inte vet vad som räknas som just grovsopor och att många hyresvärdar har tagit emot allt som ska kastas som inte är rent hushållsavfall. Det som ingår i det man kallar grovsopor är hushållsavfall som är för stora för att kasta i våra vanliga sopor.

Till grovsopor är räknas t ex kasserade husgeråd, möbler, skidor, pulkor, barnvagnar, cyklar, leksaker och mattor.

Saker som inte räknas till grovsopor är t ex bildelar, avfall efter ombyggnad eller renovering, tvättställ, toalettstolar, sten, jord, staket, farligt avfall och trädgårdsavfall. Förpackningar och tidningar gör inte heller det, det finns utsatta platser inom kommunen för att kasta dom. Se under länkarna till Upplands-Våsby kummuns hemsida under ”Länkar”i menyn. Där kan ni även hitta information om återvinning.

En sak som man kanske inte tänker på är att vi alla kan åka till Sörab och kasta vårt avfall. Vi har också ett ansvar att vi gör det av hänsyn till vår miljö.